Toimintasuunnitelma 2016

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

 Vuonna 1907 perustetun Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry:n tarkoituksena on kannustaa naisten henkistä kasvua ja itsensä toteuttamista, toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi ja edistää tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vuosi 2016 on yhdistyksen 109. toimintavuosi.

Tulevalla kaudella toteutamme yllä mainittuja tarkoituksia Suomalaisen Naisliiton syyskokouksen hyväksymän vuoden 2016 teeman Naisten ääniä 110 vuotta mukaisesti. Osallistumme Naisliiton Naisten Ääni- elämäkertahankkeeseen ja levitämme tietoa verkkojulkaisusta.

HALLINTO

Helsingin yhdistyksen päättävät elimet ovat kevät- ja syyskokous, joihin jäsenet kutsutaan sähköpostitse. Ne, joilla ei ole sähköpostia, saavat kutsun kirjeitse. Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Noin 6-8 kertaa vuodessa kokoontuvaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Yhdistyksen hallitus toteuttaa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa ja hoitaa käytännön asiat yhdessä järjestösihteerin kanssa.

JÄSENISTÖ

Jäseniä Helsingin yhdistyksessä on tällä hetkellä 233. Uudet jäsenet ovat tervetulleita. Jäsenkuntaa sitoutetaan toimintaan jakamalla yhdistyksen toiminnassa tarpeellisia tehtäviä suuremmalle joukolle, myös uusille jäsenille.

TOIMINTA

Varsinaista toimintaa ovat jäsenillat ja toimikuntien järjestämä toiminta sekä kerhot. Toiminnassa tulee näkymään monipuolisesti vuoden teemaksi valittu Naisten ääniä 110 vuotta. Kulttuuritoiminta on jo vuosia jatkunut yhdistyksen teemojen mukaisesti.

Jäsenillat

Yhdistys järjestää säännöllisesti jäseniltoja lomakausia lukuun ottamatta. Hallitus päättää iltojen aiheet ja alustajat sekä valitsee kullekin jäsenillalle vastuuhenkilön, joka huolehtii käytännön järjestelyistä ja kertoo ajankohtaisista teemoista. Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia jäseniltojen esiintyjiksi ja aiheiksi vuoden teemojen mukaisesti sekä kertomaan palautetta toiminnasta.

Toimikunnat

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta avustaa hallitusta yhdistyksen taloustilanteen ja maksuliikenteen seuraamisessa, talousarvioehdotuksen laatimisessa ja tilinpäätöksen tekemisessä sekä informoi hallitusta yhdistyksen osakeomaisuuden kehittymisestä ja sijoitusvaihtoehdoista.

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunta on Suomalaisen Naisliiton ja sen Helsingin yhdistyksen yhteinen toimikunta. Se vahvistaa Liiton keskeisiä arvoja, tulevaisuusohjelmaa ja tiedostusstrategiaa, joka valmistuu vuoden 2016 aikana. Vuoden teema: "Naisten ääniä 110 vuotta" kulkee punaisena lankana toimikunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Koulutustoimikunta tukee Naisliiton strategista kärkihanketta Naisten Ääni- verkkosivustoa.

Helmikuun ajankohtaisseminaari

Ajankohtaisseminaari pidetään 6.2.2016 perinteiseen tapaan ravintola Kaisaniemessä. Seminaari on avoin kaikille jäsenille ja asiasta kiinnostuneille ulkopuolisille. Kutsu lähetetään myös Naisjärjestön Keskusliiton kautta sisarjärjestöille. Seminaarin kustannukset pyritään kattamaan osallistumismaksuilla ja mahdollinen voitto/tappio jaetaan puoliksi Liiton ja yhdistyksen kesken.

Sisäiset koulutus- ja kehittämistilaisuudet

Naisliiton muodostamaa kokonaisuutta vahvistetaan järjestämällä syksyllä Liiton, Säätiön ja Liiton jäsenyhdistysten luottamushenkilöille ja aktiivisille jäsenille päivän mittainen koulutustilaisuus. Liitto ja Hilja Vilkemaan säätiö vastaavat kustannuksista. Tulevaisuussuunnitelman kärkiteemoja tuodaan esille myös Helsingin yhdistyksen jäseniltojen yhteydessä. Vuoden 2016 aikana tuetaan Naisten Ääni hanketta erilaisin koulutuksin mm. järjestämällä elämäkertakirjoittajakurssi ja Naisten Ääni -brunsseja.

Minna Canth - seminaarit

Koulutustoimikunta suunnittelee ja organisoi yhteistyössä Naisliiton hallituksen kanssa Helsingissä huhtikuussa pidettävän MC-seminaarin. Teema sidotaan Liiton vuositeemaan. Syksyn MC-seminaari on Torniossa.

Yhteistyö

Yhteistyötä Liiton jäsenyhdistysten kesken ja laajemmin myös muiden sisarjärjestöjen kanssa jatketaan. Naisten Ääni -hankkeen tunnetuksi tekeminen edellyttää markkinointia ja pitkäjänteistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koulutustoimikunta osallistuu talkoisiin järjestämällä tarpeen mukaan koulutusta ja muita tilaisuuksia.

 

Kulttuuri- ja virkistystoimikunta

Toimikunta järjestää yksi tai kaksi kulttuuri- ja virkistystapahtumaa kullekin toimintakuukaudelle sekä lisäksi kevät- ja syysretken. Tapahtumien ja retkien järjestämisessä noudatetaan monipuolisuutta ja yhdistyksen sääntöjen mukaisia periaatteita. Tapahtumista saatu palaute otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

Kulttuuri- ja virkistystoimikunta toimii hyväksytyn talousarvion mukaan noudattaen seuraavia periaatteita: jokainen maksaa omat pääsylippumaksunsa ja yhdistys näyttelyjen opastukset.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan retkien kustannuksiin.

 

Vapaaehtoistoimikunta Yhdistyksen vapaaehtoistyötä koordinoi vapaaehtoistoimikunta. Se kerää nk. resurssipankkiin tiedot jäsenistä, jotka ovat halukkaita avustamaan mm. jäseniltojen ja muiden tapahtumien käytännön järjestelytehtävissä, jäsenkirjeiden postituksessa ym. Uusien jäsenten toivotaan tulevan mukaan vapaaehtoistyöhön, sillä sen kautta tulevat tutuiksi jäsenkunta ja yhdistyksen toiminta.

Yhdistyksen ulkopuolinen vapaaehtoistyö kohdistuu Katajanokalla sijaitsevaan Suomen Kukkasrahasto ry:n palvelukotiin, jonka asukkaille tarjotaan virkistystä mm. lukupiirin, bingon ja ulkoilupäivien muodossa. Viikoittaisia apteekkikäyntejä jatketaan ja palvelukodin perinteisiin myyjäisiin osallistutaan talkootyöllä ja järjestämällä arpajaiset. 

Kerhot

Bridgekerho  

Kerho kokoontuu pelaamaan kerran viikossa perjantaisin klo 14.00, jolloin pelaajaparit arvotaan. Yhdistys tarjoaa kahvin, mutta leivonnaiset ym. kerholaiset maksavat itse. Jäsenet voivat tuoda mukaan ystäviään 2 euron pelimaksulla, johon sisältyy kahvitarjoilu.

Kirjakerho  

Kirjakerho järjestää 2016 kevätkaudella 4-5 Kirjalauantaita ja syyskaudella 3-4 Kirjalauantaita. Kirjalauantaiden teemoissa otetaan huomioon ajankohtaisuus kirjallisuutta käsiteltäessä, kuten kevätkaudella EU-puheenjohtajamaa Hollanti ja syyskaudella EU-puheenjohtajamaa Slovakia. Kirjallisuutta käsitellään myös muun kulttuurin kautta sekä tutustutaan kirjallisuuteen liittyviin kohteisiin. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään Liiton kirjastoa.

Laulukerho  

Laulukerhossa lauletaan kerholaisten toivomia lauluja ja pyynnöstä voidaan opetella MuM Kaisa Kauppisen johdolla kerholaisille tuntemattomiakin kappaleita juhlatilaisuuksia varten. Kerho kokoontuu yleensä vain kerran kuukaudessa, siksi laulajille lähetetään melodioiden oppimisen helpottamiseksi laulu- ja soittonäytteet sähköpostitse. Tammikuussa 2013 perustettu laulukerho on esiintynyt muutamassa yhdistyksen tapahtumassa. Kerho sopii kaikille lauluintoisille.

Muu toiminta

Uusien jäsenten tutustumisilta järjestetään keväällä jäsenillan yhteydessä ja siihen kutsutaan kahden viime vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet. Heille kerrotaan yhdistyksen ja Liiton toiminnasta ja historiasta.

Yhteistoiminta

Helsingin yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä Suomalaisen Naisliiton ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön kanssa. Vuorovaikutus Liiton jäsenyhdistysten ja muiden naisjärjestöjen kanssa on tärkeää.

Naisliiton jäsenyhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Helsingin yhdistyksen järjestämille retkille. Myös jäseniltoihin ovat kaikki naisliittolaiset tervetulleita, tietoa löytyy nettisivuilta (www.naisliittohelsinki.fi). Onnistunutta mielenkiintoisten aiheiden ja alustajien "kierrätystä" jäsenyhdistysten kesken jatketaan.

Yhdistys lähettää Suomalaisen Naisliitto ry:n sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin jäsenmääränsä oikeuttamat edustajat. Hallitus päättää vuosittain edustajien kustannuksiin osallistumisesta. 

Edustukset muissa yhdistyksissä

Yhdistyksen hallitus valitsee omat ehdokkaansa Liiton hallitukseen ja muihin luottamustehtäviin kuten Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön hallitukseen.

Tiedotustoiminta

Tiedottaminen tapahtuu 4-5 kertaa vuodessa pääasiassa sähköisesti lähetettävillä jäsenkirjeillä. Jäsenistöä kehotetaan käyttämään tiedonhankinnassa yhä enemmän sekä Helsingin yhdistyksen uusia (naisliittohelsinki.fi ), että Liiton (suomalainennaisliitto.fi) www-sivuja. Yhdistyksen kotisivut ovat valmiit ja niiden päivittämistä kehitetään. Yhdistyksellä on myös oma facebook- sivu.

Hyvänä tiedonjakajana toimii jäsenetuna saatava Liiton Minna- lehti. Minna sekä myynnissä oleva yhdistyksen historiikki Kuin satakielten laulu antavat tietoa yhdistyksestä myös ulkopuolisille.

 

TALOUS

Toiminnan käyttövarat kertyvät osingoista, vuokratulosta ja jäsenmaksuista. Yhdistyksen jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan 29 euron suuruisena. Tästä maksamme Liitolle 10 euroa jäseneltä. Jäsenmaksun eräpäiväksi johtokunta esittää 1.3.2016.

Yhdistys saa vuokratulonsa omistamastaan liikehuoneistosta As. Oy Tikassa, Fredrikinkatu 16 , Helsinki. Tilat on vuokrattu Peili Hiussali Oy- nimiselle kampaamolle. Suurimmat menokohteet ovat jäsenille järjestetyn toiminnan tukeminen, palkka- ja palkkiokulut sekä Aurorankadun tilavuokra.

As. Oy Tikassa on valmistunut julkisivu- ja vesikattoremontti, jonka kulut rasittavat talouttamme vuosien ajan.

Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa tilitoimisto Tili Soila Oy.

Toimitilat ja toimihenkilöt

Helsingin yhdistys toimii Suomalaisen Naisliiton tiloissa osoitteessa Aurorankatu 17 A 11. Yhdistyksellä ja Suomalaisella Naisliitolla on yhteinen osa-aikainen järjestösihteeri. Jäseniltojen ja vuosikokouksien tarjoilusta huolehtii vapaaehtoistoimikunta


< Kesäkuu 2017 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
03040506070809