Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomalainen Naisliitto ry:een.Näissä säännöissä Suomalainen Naisliitto ry:tä nimetään liitoksi ja Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry:tä yhdistykseksi .

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on

1. Kannustaa naisten henkistä kasvua ja itsensä kehittämistä.

2. Toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi.

3. Edistää tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksiayhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Järjestää esitelmiä, luento- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja sekä virkistystoimintaa.

2. Harjoittaa julkaisu- ja muuta valistus- ja tiedotustoimintaa.

3. Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteisöille ja tuo julki yhdistyksen kannan ajankohtaisista toimintaansa liittyvistä kysymyksistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä nainen, joka hyväksyy yhdistyksen ja liiton tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

4 § JÄSENMAKSU

Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksuajan päättää yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi kutsutut jäsenet sekä yhdistykseen ennen 1.1.2014 liittyneet ja kolmekymmentä (30) vuotta yhtämittaisesti yhdistyksen jäsenenä olleet eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsenen suoritettavaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä määrätä myös ylimääräisiä jäsenmaksuja.


5 § KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSEN

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen tai liiton toiminnassa erityisen ansioitunut yhdistyksen jäsen. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yksi tai useampi yhdistyksen tai liiton hyväksi ansiokkaasti toiminut yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen hallitus tekee liitolle ehdotukset liiton kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi sekä ehdotukset liiton kultaisen ansiomerkin myöntämisestä yhdistyksen ansioituneelle jäsenelle.

6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen kaikki jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että joka toinen vuosi on erovuorossa puheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä (4) vuotta. Hallituksen eronneen tai erotetunjäsenen tilalle voidaan kesken toimikautta valita yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

8 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille näiden yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen postitse tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, aika ja paikka.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Liiton hallituksen valtuuttamalla enintään kolmella (3) henkilöllä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa, joissa heillä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Liiton hallituksella ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus saada nähtäväkseen yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat.

9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus

-kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset

-toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset

-vastaa yhdistyksen taloudesta

-laatii yhdistyksen vuosikertomuksen

-valitsee vuosittain yhdistyksen edustajat yhtiökokouksiin sekä kotimaisten, kansainvälisten ja pohjoismaisten järjestöjen kokouksiin tai toimikuntiin

-päättää yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä

-päättää ansiomerkkien myöntämisestä

-käsittelee jäsenten yhdistyksen kokouksille esittämät aloitteet ja tekee yhdistyksen kokousaloitteet

-valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

-päättää yhdistyksen palkatun henkilöstön työsuhdeasioista

-asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä ja nimeää niiden puheenjohtajat ja jäsenet

-lähettää yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen jatoiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunnontiedoksi liiton hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Liiton hallituksella tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus saada nähtäväkseen yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi erikseen yhdessä sihteerin tai hallituksen jäsenen kanssa.

11 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on toimitettava hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä, syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai liiton hallitus sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kullakin yksi ääni.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos kaksi (2) jäsentä sitä vaatii.

Liiton hallituksen valtuuttamalla enintään kolmella (3) henkilöllä on oikeus olla läsnä yhdistyksen kokouksissa, joissa heillä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Muutoin yhdistykseen kuulumattomien läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

13 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kokouskutsut jäsenille, kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille lähetetään postitse tai sähköpostitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

14 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä ja läsnäolo- ja puheoikeutetut.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä ja läsnäolo- ja puheoikeutetut.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja maksuaika seuraavalle kalenterivuodelle.

7. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kolme muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle ja joka toinen vuosi hallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja kolme muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan 1 tai 2 tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa ja/tai 1 tai 2 toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Jos vähintään kolmasosa (1/3) kokouksen äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii, on yhdistyksen hallituksen hankittava liiton hallituksen lausunto kokouksen käsittelemästä asiasta. Kuultuaan molempia osapuolia liiton hallitus tekee asiasta oman yhdistyksen kokoukselle esitettävän ehdotuksensa, joka ei sido kokouksen päätösvaltaa.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta.16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


17 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


 
  • Pienoiselämäkertojen kirjoittaminen jatkuu ja kaikki julkaisut tallennetaan SKS:n arkistoon.

  • Oi niitä aikoja - kun naiset murtavat lasikattoja on Naisliiton 115-vuotisjuhlavuoden julkaisu. Kirja sisältää 28 naisen kiinnostavan työelämäkerran eri ammattialoilta.

  • Kuin satakielten laulu on Naisliiton Helsingin Osaston 100-vuotisjuhlakirja, jonka nimi saa lukijan vilkaisemaan teoksen sisältöä ja kiinnostumaan naisliikkeen historiasta ikään kuin vahingossa.

  • Kiitos tämän antologian ilmestymisestä kuuluu koululaisille, jotka innostuivat kirjoittamaan sukunsa naisista.